home


วิสัยทัศน์

 

เป็นสหกรณ์ที่มาตรฐานให้บริการดุจญาติมิตร
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อศักดิ์ศรีชาวมัธยมฯ

 


พันธกิจ

1. สร้างความมั่นคงและความเชื่อถือของสหกรณ์
2. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการที่ดี
3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้สมาชิก เชื่อมั่นในหลักการและวิธีการสหกรณ์
4. ให้สวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว

วัตถุประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการเงินและระบบบริหารสหกรณ์
2. สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดีจากสหกรณ์
3. สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์
4. สมาชิกได้รับสวัสดิการ และผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม


กลับด้านบน

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด
เลขที่ จ. 55/97-98 ถ.ดาวดึงส์ ต ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์.
โทรศัพท์ 0-5631-3047 Email :: omsubsaman@hotmail.co.th